سرور های مجازی فرانسه

کیفیت مناسب و ارائه شده از بهترین دیتاسنتر های فرانسه

مشخصات
 • RAM
 • HDD
 • CPU
 • Firewall
 • Traffic
 • DataCenter
 • 24x7 Technical Support
 • Setup
 • 99.99% Uptime
 • IPV4
Plan fr-vps1
 • 1GB
 • 40GB
 • 1Core
 • 24x7 Technical Support
 • Unlimited
 • OVH/Singelhop/leasweb
 • 24x7 Technical Support
 • رایگان
 • 24x7 Technical Support
 • 1
 • 35.000تومان/ماهیانه
 • سفارش

Plan FR-vps2
 • 2GB
 • 60GB
 • 1Core
 • 24x7 Technical Support
 • Unlimited
 • OVH/Singelhop/leasweb
 • 24x7 Technical Support
 • رایگان
 • 24x7 Technical Support
 • 1
 • 45.000 تومان/ماهیانه
 • سفارش

Plan FR-vps3
 • 4GB
 • 100GB
 • 2Core
 • 24x7 Technical Support
 • Unlimited
 • OVH/Singelhop/leasweb
 • 24x7 Technical Support
 • رایگان
 • 24x7 Technical Support
 • 1
 • 85.000 تومان/ماهیانه
 • سفارش

Plan FR-vps4
 • 8GB
 • 30GB
 • 3Core
 • 24x7 Technical Support
 • Unlimited
 • OVH/Singelhop/leasweb
 • 24x7 Technical Support
 • رایگان
 • 24x7 Technical Support
 • 1
 • 95.000 تومان/ماهیانه
 • سفارش

Plan FR-vps 5
 • 12GB
 • 500GB
 • 4Core
 • 24x7 Technical Support
 • Unlimited
 • OVH/Singelhop/leasweb
 • 24x7 Technical Support
 • رایگان
 • 24x7 Technical Support
 • 1
 • 150.000تومان/ماهاینه
 • سفارش